Facility Managment, gestió de Manteniment i Eficiència Energètica
Jordi Llena

Gestió de manteniment

Com a enginyer de manteniment estic especialitzat en la realització de plans de manteniment preventiu, organització d’equips de treball i horaris rotatius.

Un bon pla de manteniment és important a l’hora de no dedicar més recursos dels necessaris i a l’hora permet mantenir un bon coneixement de l’estat de les instal·lacions i el seu funcionament per tal d’evitar avaries importants i inesperades que posin en risc el funcionament dels equips o les persones.

Plans de manteniment

Per tal de crear un bon pla de manteniment és necessari tenir un inventari correcte i un bon coneixement de les gammes de manteniment. Per posar un exempre, és molt més útil recordar que un edifici té teulada i que aquesta s’ha de mantenir que saber de quina marca és cadascuna de les lluminàries que tenim.

La realització d’un bon inventari acostuma a anar acompanyada d’un informe de posada a zero que ajuda a conèixer les deficiències d’un edifici tant per ajustar al màxim les previsions de manteniment substitutiu com per delimitar l’estat en que es troben els actius a l’hora de realitzar un canvi de mantenidor.

Per tal de planificar el manteniment s’acostuma a fer servir software especialitzat anomenat GMAO.

Tipus de manteniment

Manteniment preventiu

El manteniment preventiu és aquell que portem a terme per conèixer l’estat de les instal·lacions i portar a terme tasques de neteja i recanvi de fungibles programat. Pot ser de tipus normatiu, conductiu o preventiu a seques.

Manteniment correctiu

Consisteix bàsicament en reparar o canviar elements malmesos per tal d’arreglar o evitar avaries. Pot ser de tipus urgent, normal o programat.

Altres aspectes del manteniment

Per tal de configurar un bon sistema de manteniment és important tenir experiència gestionant torns de guarida i de vacances, costos, compres i subcontractació així com tenir sempre present les normatives vigents tant a nivell de instal·lacions, laborals i de gestió de subcontractació.